Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest wy­kształ­ce­nie umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie kierunku Przygotowanie pedagogiczne umożliwia pracę na stanowisku nauczyciela według posiadanych kwalifikacji zawodowej, np. ekonomista realizuje przedmioty, grupy przedmiotów, zajęć, które umieszczone są w siatkach przedmiotowych zawodu, np. technikum ekonomicznego, szkoły branżowe, technika, placówki edukacyjne szerokoprofilowe i inne.

Adresaci studiów

Stu­dia ad­re­so­wa­ne są do osób za­in­te­re­so­wa­nych pracą w szkołach i placówkach edukacyjnych w roli nauczyciela.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów hybrydowych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 3
Licz­ba go­dzin: 450

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!