Psychodietetyka

Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji! Czesne tylko 3 900zł!

Adresaci

Studia skierowane są do: dietetyków, technologów żywienia, psychologów i psychoterapeutów, pedagogów oraz lekarzy i pielęgniarek.

 Cel

poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie innym niż tylko somatyczne, przyczyn odżywiania się i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem,

–  zdobycie wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych, dotyczącej wpływu czynników żywieniowych na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób,

– wskazanie czynników psychologicznych w występowaniu zaburzeń odżywiania,

– zapoznanie się z możliwościami skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie odżywiania,

– nabycie umiejętności motywowania do leczenia dietetycznego,

– umiejętne przygotowywanie programów edukacyjnych dla wybranych grup populacyjnych.

Plan studiów:

MODUŁ DIETETYCZNO-MEDYCZNY:

1. Anatomia i fizjologia odżywiania się

2. Dietoterapia chorób cywilizacyjnych

3. EBM w dietetyce

4. Farmakoterapia w żywieniu

5. Medyczne standardy terapii zaburzeń odżywiania się

6. Podstawy dietetyki

7. Trendy żywieniowe

8. Żywienie kliniczne

9. Technologia żywności i żywienia

MODUŁ PSYCHOLOGICZNY:

1. Oddziaływanie środków masowego przekazu na odżywianie

2. Poradnictwo psychologiczne  i dietetyczne w zakresie odżywiania

3. Psychologia osobowości

4. Psychologia żywienia i zaburzeń odżywiania się

5. Kliniczny zarys zaburzeń odżywiania się

6. Socjologia jedzenia

Warunki zaliczenia

– uczestnictwo w zajęciach,

– przygotowanie projektu kampanii edukacyjnej.