Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest uzy­ska­nie wie­dzy w za­kre­sie pie­lę­gna­cji cia­ła opar­tej na fi­lo­zo­fii SPA i Wel­l­ness jak tez po­zna­nie za­sad i za­gad­nień zwią­za­nych z kom­plek­so­wy­mi za­bie­ga­mi oraz or­ga­ni­za­cją i pro­wa­dze­niem ga­bi­ne­tów oraz ośrod­ków SPA. Głów­nym ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych SPA & Wel­l­ness jest przy­go­to­wa­nie naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­stów na sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze oraz or­ga­ni­za­cyj­ne wy­mie­nio­nych jed­no­stek..

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla ab­sol­wen­tów szkół wyż­szych przede wszyst­kim uczel­ni me­dycz­nych, na­uk o zdro­wiu i ko­sme­to­lo­gii. Rów­nież prze­zna­czo­ne są dla pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia i osób sa­mo­dziel­nie pro­wa­dzą­cych usłu­gi re­ha­bi­li­ta­cyj­ne oraz ko­sme­to­lo­gów pra­cu­ją­cych bez­po­śred­nio z klien­tem w ośrod­kach SPA, Day-SPA, ME­DI-SPA, w ga­bi­ne­tach ko­sme­tycz­nych, cen­trach od­no­wy bio­lo­gicz­nej czy uzdro­wi­skach.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych raz w mie­sią­cu, w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Apa­ra­tu­ra SPA i Wel­l­ness.
 2. Aro­ma­te­ra­pia.
 3. Fi­zjo­te­ra­pia z ele­men­ta­mi me­dy­cy­ny uzdro­wi­sko­wej.
 4. Kla­sycz­ne tech­ni­ki ma­sa­żu.
 5. Kli­ma­to­lo­gia.
 6. Mar­ke­ting i pro­mo­cja usług.
 7. Me­to­dy i tech­ni­ki od­no­wy bio­lo­gicz­nej, Wel­l­ness, SPA.
 8. Mię­dzy­na­ro­do­wy ry­nek usług lecz­ni­czo-re­kre­acyj­nych.
 9. Or­ga­ni­za­cja i za­rzą­dza­nie ośrod­ka­mi SPA i Wel­l­ness.
 10. Pod­sta­wy die­te­ty­ki.
 11. Pod­sta­wy ety­ki.
 12. Teo­ria i me­to­dy re­kre­acji.
 13. Te­ra­pia ru­cho­wa.

Warunki ukończenia studiów

Wa­run­kiem ukoń­cze­nia stu­diów jest na­pi­sa­nie i obro­na pra­cy dy­plo­mo­wej.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!