PROMOCJA !!!
STUDIA PODYPLOMOWE/RÓWNOLEGŁE DLA STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW BSW

*Studia równoległe jest to system studiów dualnych umożliwiających absolwentowi studiów I stopnia, realizację studiów podyplomowych w czasie trwania studiów II stopnia lub dla cyklu studiów 5-letnich odbywanie zajęć z zakresu studiów podyplomowych na IX, X semestrze magisterskim.

Terapia manualna w ujęciu holistycznym

Rozszerza kwalifikacje fizjoterapeuty o metody i techniki manualne w terapii i leczeniu pacjentów w zakresie kręgosłupa, stawów, tkanek miękkich i innych.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych raz w mie­sią­cu, w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2

Warunki ukończenia studiów

Wa­run­kiem ukoń­cze­nia stu­diów jest za­pla­no­wa­nie re­ali­za­cji pro­jek­tu na wy­bra­ny te­mat w for­mie pi­sem­nej w wy­bra­nej przez sie­bie bran­ży oraz prze­pro­wa­dze­nie pre­zen­ta­cji opra­co­wa­ne­go pro­jek­tu.

Ukończenie kierunku umożliwia pracę w:

  • szpitalach,
  • jednostkach specjalistycznych służby zdrowia,
  • zakładach leczniczych zbiorowych i indywidualnych,
  • prywatnych gabinetach własnych, po założeniu działalności gospodarczej

Oferta dla studentów kierunków:

  • fizjoterapia

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!