Terapia zajęciowa

Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest uzy­ska­nie kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do po­dej­mo­wa­nia róż­no­rod­nych dzia­łań na rzecz pro­mo­cji zdro­wia i za­po­bie­ga­nia nie­peł­no­spraw­no­ści. Zdo­by­te umie­jęt­no­ści po­zwo­lą na dzia­ła­nia w za­kre­sie po­pra­wy do­bro­sta­nu fi­zycz­ne­go, psy­chicz­ne­go i spo­łecz­ne­go jed­no­stek i grup, dla po­pra­wy in­te­gra­cji spo­łecz­nej i ak­ty­wi­za­cji za­wo­do­wej, w for­mie bez­po­śred­niej te­ra­pii al­bo w ob­sza­rze or­ga­ni­zo­wa­nia wspar­cia osób z ogra­ni­cze­nia­mi w funk­cjo­no­wa­niu, osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią oraz osób spo­łecz­nie wy­klu­czo­nych.

Za­kres uzy­ska­nych kom­pe­ten­cji umoż­li­wia ab­sol­wen­tom sto­so­wa­nie tech­nik te­ra­pii w in­ter­dy­scy­pli­nar­nych ze­spo­łach oraz in­dy­wi­du­al­nej prak­ty­ce te­ra­peu­tycz­nej.

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla wszyst­kich ab­sol­wen­tów szkół wyż­szych, a w szcze­gól­no­ści pra­cow­ni­ków so­cjal­nych, pe­da­go­gów, pra­cow­ni­ków jed­no­stek po­mo­cy spo­łecz­nej, służ­by zdro­wia, in­sty­tu­cji prze­zna­czo­nych dla osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych.

Ab­sol­went uzy­sku­je kom­pe­ten­cje w za­kre­sie te­ra­pii za­ję­cio­wej umoż­li­wia­ją­ce pod­ję­cie pra­cy w in­sty­tu­cjach ta­kich jak:

 • szpi­ta­le
 • cen­tra re­ha­bi­li­ta­cyj­ne
 • pen­sjo­na­ty dla osób star­szych
 • wszel­kie pla­ców­ki wspar­cia spo­łecz­ne­go
 • szko­ły
 • za­kła­dy kar­ne
 • ośrod­ki re­orien­ta­cji za­wo­do­wej
 • pry­wat­na prak­ty­ka
 • ośrod­ki dla dzie­ci i do­ro­słych z ura­za­mi mó­zgu
 • ośrod­ki/za­kła­dy pra­cy chro­nio­nej

a tak­że w in­nych in­sty­tu­cjach dzia­ła­ją­cych na rzecz osób z ogra­ni­cze­nia­mi w funk­cjo­no­wa­niu (m.​in. osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią).

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych raz w mie­sią­cu, w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 210

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Art­te­ra­pia.
 2. Baj­ko­te­ra­pia.
 3. Er­go­no­mia i ad­ap­ta­cja w czyn­no­ściach ży­cia co­dzien­ne­go.
 4. Ky­no­te­ra­pia.
 5. Pod­sta­wo­we mo­de­le i prak­ty­ki w te­ra­pii za­ję­cio­wej- me­to­dy­ka pra­cy te­ra­peu­ty za­ję­cio­we­go.
 6. Pod­sta­wy lo­go­pe­dii z ele­men­ta­mi ję­zy­ka mi­go­we­go.
 7. Pod­sta­wy warsz­ta­tu mu­zy­ko­te­ra­peu­tycz­ne­go w te­ra­pii za­ję­cio­wej.
 8. Ta­niec te­ra­peu­tycz­ny oraz proz­dro­wot­ne for­my tań­ca.
 9. Te­ra­pia za­ję­cio­wa dzie­ci z ele­men­ta­mi wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziec­ka oraz te­ra­pii be­ha­wio­ral­nej.
 10. Te­ra­pia za­ję­cio­wa osób star­szych z ele­men­ta­mi bio­ge­ron­to­lo­gii.
 11. Te­ra­pia za­ję­cio­wa osób z dys­funk­cja­mi neu­ro­lo­gicz­ny­mi.
 12. Te­ra­pia za­ję­cio­wa osób z trud­no­ścia­mi ucze­nia się oraz nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną.
 13. Wpro­wa­dze­nie do te­ra­pii za­ję­cio­wej.

Warunki ukończenia studiów

Wa­run­kiem ukoń­cze­nia stu­diów jest na­pi­sa­nie i obro­na pra­cy dy­plo­mo­wej.