Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest na­by­cie wie­dzy i prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści w za­kre­sie wi­za­żu i cha­rak­te­ry­za­cji do kre­owa­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go wi­ze­run­ku czło­wie­ka w róż­nych dzie­dzi­nach ży­cia.

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we kie­ro­wa­ne są do ko­sme­to­lo­gów, pla­sty­ków, dzien­ni­ka­rzy, ar­ty­stów, dla osób zaj­mu­ją­cych się za­wo­do­wo wi­ze­run­kiem czło­wie­ka, pra­cu­ją­cych w re­kla­mach, przy se­sjach zdję­cio­wych, w te­atrze i na pla­nach fil­mo­wych.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych raz w mie­sią­cu, w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Ana­li­za ko­lo­ry­stycz­na.
 2. Au­to­pre­zen­ta­cja i re­la­cja z klien­tem.
 3. Bo­dy­pa­in­ting.
 4. Cha­rak­te­ry­za­cja po­sta­ci.
 5. Kom­po­zy­cja i bar­wa.
 6. Me­to­dy­ka oce­ny ko­sme­ty­ków.
 7. Pod­sta­wy ana­to­mii i hi­sto­lo­gii skó­ry.
 8. Pod­sta­wy der­ma­to­lo­gii.
 9. Pod­sta­wy mo­de­lo­wa­nia i ukła­da­nia fry­zur oka­zjo­nal­nych i epo­ko­wych.
 10. Sty­li­za­cja syl­wet­ki.
 11. Sztu­ka ka­mu­fla­żu.
 12. Tech­ni­ki ma­ki­ja­żu pro­fe­sjo­nal­ne­go.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie testu końcowego

Dodatkowa opłata za zestaw do zajęć praktycznych wynosi 400 zł (płatne z rozpoczęciem roku akademickiego).

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!