Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest wy­kształ­ce­nie umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do spraw­ne­go i kosz­to­wo-efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia pro­jek­to­we­go, naj­lep­szych prak­tyk z za­rzą­dza­nia pro­jek­tem prze­nie­sio­nych do za­rzą­dza­nia pro­ce­sa­mi. Pro­gram stu­diów obej­mu­je naj­now­szą wie­dzę od­no­szą­ca się do wszyst­kich eta­pów re­ali­za­cji pro­jek­tu, od pla­no­wa­nia po­przez or­ga­ni­za­cję ze­spo­łów i prze­pły­wu czyn­no­ści, za­rzą­dza­nia cy­klem ży­cio­wym pro­jek­tu, ry­zy­kiem i ra­to­wa­niem za­gro­żo­nych pro­jek­tów do ich za­my­ka­nia. Stu­den­ci za­po­zna­ją się z naj­now­szy­mi tren­da­mi i me­to­da­mi w za­rzą­dza­niu pro­jek­ta­mi, ta­ki­mi jak zwin­ne za­rzą­dza­nie pro­jek­tem czy wy­szczu­plo­ne za­rzą­dza­nie pro­jek­tem (agi­le, scrum, le­an).

Adresaci studiów

Stu­dia ad­re­so­wa­ne są do osób za­in­te­re­so­wa­nych sze­ro­ko po­ję­tą pro­ble­ma­ty­ką za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi, któ­re ma­ją ukoń­czo­ne stu­dia I lub II stop­nia.

Ab­sol­wen­ci po­sia­da­ją umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje umoż­li­wia­ją­ce im za­trud­nie­nie na sta­no­wi­skach kie­row­ni­ków pro­jek­tów oraz spe­cja­li­stów ds. za­rzą­dza­nia pro­jek­to­we­go przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych, han­dlo­wych, usłu­go­wych a tak­że w jed­nost­kach sek­to­ra pu­blicz­ne­go.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Bu­dżet pro­jek­tu.
 2. Cykl ży­cia pro­jek­tu.
 3. Ko­mu­ni­ka­cja w za­rzą­dza­niu pro­jek­tem.
 4. Me­na­dżer pro­jek­tu – umie­jęt­no­ści mięk­kie.
 5. Na­rzę­dzia IT do za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi.
 6. Pla­no­wa­nie pro­jek­tu.
 7. Pod­sta­wy za­rzą­dza­nia pro­jek­tem PMBOK.
 8. Prin­ce 2.
 9. Ra­to­wa­nie za­gro­żo­nych pro­jek­tów.
 10. Ścież­ka kry­tycz­na.
 11. Za­pew­nia­nie ja­ko­ści.
 12. Za­rzą­dza­nie cza­sem.
 13. Za­rzą­dza­nie ry­zy­kiem.
 14. Za­rzą­dza­nie wie­lo­ma pro­jek­ta­mi.
 15. Za­rzą­dza­nie za­so­ba­mi.
 16. Za­rzą­dza­nie ze­spo­łem pro­jek­to­wym.
 17. Za­rzą­dza­nie zmia­na­mi.
 18. Zwin­ne za­rzą­dza­nie pro­jek­tem.

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

 

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!