Ułatwienia dostępu

Zarządzenie w sprawie godzin rektorskich w dniu 15 października

ZARZĄDZENIE NR 1/10/2023
Rektora Bydgoskiej Szkoły Wyższej
z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie udzielenia godzin rektorskich w dniu 15 października 2023 roku
z uwagi na wybory parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej

Działając na podstawie art. 23 ust. l pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. póz. 742 z póżn. zm.) oraz § 11 Statutu BSW, stanowiącego załącznik Nr l do Uchwały Nr 1/6/2019 Zarządu Centrum Nauki i Szkolnictwa „Edukator” Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ l

Udzielam godzi rektorskich od godz. 15:00 w dniu 15 października 2023 roku z uwagi na wybory parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Skan zarządzenia