Ułatwienia dostępu

Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce

Unia Europejska, wobec niepowo­dzenia przyjętej w Lizbonie w ro­ku 2001 uchwały postulującej zwiększenie przez kraje członko­wskie wydatków na badania i ro­zwój do 3% PKB, podjęła osta­tnio szereg projektów z zakresu pro­mocji nauki. Celem tych proje­któw jest podniesienie poziomu i zwię­kszenie uniwer­salności po­wsze­chnej edukacji, które ma prowa­dzić do budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Fundacja im. Wojciecha Święto­sławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Na­uko­wego w Polsce realizuje pro­jekt Ministerstwa Nauki i Szkolni­ctwa Wyższego, finansowany ze środ­ków Unii Europejskiej, mający na celu zwiększenie świadomości społecznej znaczenia nauki, po­przez opracowanie i upowszech­nienie wśród studentów wszy­stkich szkół wyższych polskich i światowych osiągnięć nauki.

Opracowanie znajduje się pod adresem fundacjarozwojunauki.pl i jest dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych polskimi i światowymi osiągnięciami nauki.