07 VII2017

Pielęgniarstwo w BSW

Bydgoska Szkoła Wyższa uruchomiła kolejny kierunek studiów – pielęgniarstwo, który jest nowością
w ofercie edukacyjnej szkoły.

W Europie, w tym także w Polsce dynamicznie postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Pojawia się coraz więcej chorób cywilizacyjnych, przewlekłych, a w związku z tym wzrastają potrzeby opieki pielęgniarskiej. Osoby sprawujące profesjonalną i kompleksową opiekę na chorymi są i będą potrzebne w wielu instytucjach opieki zdrowotnej nie tylko
w kraju, ale i za granicą.

Uruchomienie kierunku pielęgniarstwo jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry pielęgniarskie. Uczelnia pokazała, że jej mury opuszczają absolwenci kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, doskonale przygotowani
do pracy w swoich zawodach. Władze uczelni zapewniają, że tak samo będzie w przypadku licencjatów pielęgniarstwa.

Pielęgniarstwo jest zawodem rozwijającym się dynamicznie i niosącym za sobą wiele interesujących perspektyw na rynku pracy zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Pracodawcy cenią profesjonalizm i fachowe przygotowanie. Kierunek uprawnia
do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ponadto uzyskany dyplom zawodowy, umożliwia podjęcie pracy pielęgniarki/pielęgniarza w  krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Badania rynku pracy wskazują na duże zapotrzebowanie na absolwentów kierunku pielęgniarstwo. W skali całego kraju występuje deficyt na kadrę pielęgniarską. Oznacza to,
że po ukończeniu studiów ich absolwenci będą mieli zagwarantowane rozpoczęcie pracy zawodowej.

Uczelnia będzie realizowała program kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo  określony w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. Dokument ten uwzględnia wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza określone w przepisach Unii Europejskiej.

W Akademickim Centrum Medycznym Bydgoskiej Szkoły Wyższej, w związku z nowo uruchomionym kierunkiem studiów, utworzono profesjonalne pracownie umiejętności pielęgniarskich, które uzyskały akredytację Ministra Zdrowia.

Bydgoska Szkoła Wyższa jest jedyną uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy, która otrzymała uprawnienie do kształcenia kadr pielęgniarskich na poziomie studiów zawodowych.

Szczegóły dot. kierunku: Pielęgniarstwo